Korzystaj z Listy Robinsona


Respektowanie e-Listy Robinsona, zawierającej adresy e-mailowe osób, które nie życzą sobie otrzymywania materiałów promocyjno-reklamowych, korzystnie wpływa na wizerunek firmy.


Jeżeli chcesz sprawdzać czy np. adres podany w formularzu zapisu na newsletter znajduje się na e-Liście Robinsona, uzyskaj stały dostęp do niej.


Lista Robinsona to prestiż i wyraz najwyższego szacunku decyzji konsumentów.


Dane firmyZapoznaj się z regulaminem

 1. Organizatorem projektu lista robinsona jest Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej "FORCE" z siedzibą w Rybniku przy ul. PCK 26A, wpisana do z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453562, dalej zwana również Organizatorem.
 2. Projekt – projekt Lista Robinsona Fundacji FORCE mający na celu ograniczanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dopisze swój adres e-mail do listy Projektu.
 4. Partner – każda osoba, która zobowiązała się do przestrzegania zasad Projektu, tj. do niekierowania do Użytkowników informacji handlowych oraz/lub wiadomości wysyłanych w celach marketingu bezpośredniego.
 5. Serwis – strona internetowa Organizatora zamieszczona w sieci Internet pod adresem www.listarobinsona.pl.
 6. Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania Partnerów do Projektu oraz warunki korzystania przez Partnera z bazy danych Projektu w celu zapewnienia, aby do Użytkowników nie były kierowane niezamówione informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłane dla celów marketingu bezpośredniego.
 7. Każda osoba i podmiot może przystąpić do Projektu w charakterze Partnera na zasadzie dobrowolności, z zastrzeżeniem, że musi przestrzegać zasad Projektu, w tym postanowień niniejszego regulaminu.
 8. Celem korzystania z listy Projektu, Partner zobowiązany jest wejść na stronę www.listarobinsona.pl, zakładka „Korzystaj”, a następnie zobowiązany jest podać swoje dane (rejestrowe/adresowe, itp.) oraz zaakceptować regulamin dla Partnerów. Organizator po otrzymaniu danego zgłoszenia rejestracyjnego, weryfikuje jego treść, i jeżeli jest ona prawidłowa przyznaje dostęp do listy Projektu – z tą chwilą uzyskuje się status Partnera. Dostęp przyznawany jest za pośrednictwem wiadomości email – do Partnera przesłana zostanie wiadomość email zawierająca link, za pomocą którego będzie można pobrać plik tekstowy, w którym umieszczone będą odciski (md5) adresów email Użytkowników. Aby sprawdzić czy dany adres jest wpisany na listę Projektu, należy zrobić odcisk MD5 interesującego nas adresu (adres powinien zawierać tylko małe litery), a następnie sprawdzić czy taki ciąg znaków znajduje się w pobranym pliku tekstowym.
 9. Osoba, która przystąpi do Projektu i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu uzyskuje status Partnera i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności zobowiązuje się nie kierować do Użytkowników adresowanych do nich niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego.
 10. Ponadto Partner zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji przekazanych przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Projektu.
 11. Dany Partner wraz z przystąpieniem do Projektu udziela Organizatorowi ograniczonej w czasie, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z nazwy, logotypu, oznaczenia graficznego Partnera na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w tym w sieci Internet) w celu wykorzystania tych materiałów i informacji dla celów związanych z promowaniem Projektu. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie nazwy, logotypu oraz oznaczenia graficznego Partnera,
  b) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wykorzystywanie nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Partnera w zakresie wykorzystania dla celów marketingowych związanych z promowaniem Projektu,
  c) wprowadzenie do pamięci komputera.
 12. Wraz z przystąpieniem do Projektu Organizator udziela Partnerowi ograniczonej w czasie, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z nazwy, logotypu, oznaczenia graficznego listy Projektu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w tym w sieci Internet) w celu wykorzystania jej dla celów związanych z realizacją Projektu i promocji Partnera. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie poprzez publiczne udostępnianie nazwy, logotypu oraz oznaczenia graficznego Partnera,
  b) wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wykorzystywanie nazwy, logo oraz oznaczenia graficznego Partnera w zakresie wykorzystania dla celów marketingowych związanych z promowaniem Projektu,
  c) wprowadzenie do pamięci komputera.
 13. Każdy Użytkownik może dodać dowolną liczbę adresów do listy Projektu.
 14. Z chwilą przystąpienia do Projektu i nabycia statusu Partnera dochodzi do zawarcia pomiędzy danym Partnerem a Organizatorem umowy licencyjnej na korzystanie z bazy danych Projektu w celu zapewnienia, aby Partner nie kierował do Użytkowników niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego.
 15. Organizator oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich oraz praw do bazy danych Projektu.
 16. Partner zobowiązuje się wykorzystywać dane zgłoszone do Projektu przez Użytkowników wyłącznie w celu aktualizacji własnych baz danych oraz baz powierzonych Partnerowi o dane zgłoszone przez Użytkowników, do których Partner zobowiązał się nie przesyłać niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego.
 17. Partnerowi nie przysługuje prawo własności do danych przekazanych przez Użytkowników ani do danych zebranych w bazie danych Projektu – Partnerowi przysługuje natomiast prawo użytkowania danych zebranych w bazie danych Projektu, na warunkach opisanych niniejszym regulaminem.
 18. Organizator udziela Partnerowi, na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie, ograniczonej w czasie, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z bazy danych Projektu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w tym w sieci Internet) w celu aktualizacji własnych baz danych o dane zgłoszone do Projektu przez Użytkowników, co do których Partner zobowiązał się nie przesyłać do nich, niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego. Licencja, o której mowa powyżej, obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) wprowadzenie do pamięci komputera,
  b) wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz wyodrębnienie i wykorzystywanie części bazy danych Projektu, w zakresie aktualizacji własnych baz danych o dane zgłoszone przez Użytkowników, do których Partner zobowiązał się nie przesyłać niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego, a także udostępnianie bazy danych Projektu w taki sposób, aby Partner mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 19. Partner zobowiązuje się do nie wykonywania kopii, dostosowywania, zmiany, ani udostępniania osobie trzeciej, bezpośrednio jak i pośrednio, żadnej części bazy danych Projektu, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone, a także zobowiązuje się nie naruszać jakichkolwiek tajemnic handlowych, ani praw autorskich Organizatora.
 20. Użytkowanie i przetwarzanie danych zebranych w bazie danych Projektu przez Partnera, musi być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 21. Partner niezwłocznie po otrzymaniu dostępu do bazy danych Projektu dokona aktualizacji swoich baz danych oraz baz powierzonych celem niewysyłania do Użytkowników niezamówionych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych dla celów marketingu bezpośredniego.
 22. Partner zobowiązuje się aktualizować swoje zbiory danych względem bazy danych Projektu nie rzadziej niż raz na 30 dni.
 23. Partner nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z umowy licencji, ani w części, ani w całości na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Organizatora, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 24. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Kontakt techniczny


Dziękujemy za rejestrację na stronie projektu.
Twoje konto zostanie aktywowane w ciągu najbliższych dni.
Proszę czekać na dalsze informację.