Dopisz się do Listy Robinsona


Jeżeli chcesz ograniczyć prawdopodobieństwo otrzymywania spamu dodaj swój adres do e-Listy Robinsona. Nie masz żadnej gwarancji, że wszyscy zechcą respektować Twoją wolę, jednak odpowiedzialne firmy na pewno to zrobią.


Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE krzewi zasady netykiety oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego szanuje decyzje osób, które przystąpiły do e-Listy Robinsona i będzie się starała wpływać na inne podmioty aby nie przesyłały one niechcianych wiadomości elektronicznych do osób które wpisały się na Listę. Udzieli również, w ramach swoich możliwości, pomocy w innej ochronie (np. na drodze prawnej) swojej prywatności.Zostań Robinsonem, dopisz się do listy


Twój adres email

Przepisz tekst z obrazka

Na podany adres
został wysłany mail z linkiem potwierdzającym
zgłoszenie i dołączenie do Listy Robinsona

    Zapoznaj się z regulaminem


 1. Organizatorem projektu lista robinsona jest Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej „FORCE” z siedzibą w Rybniku przy ul. PCK 26A, wpisana do z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000453562, dalej zwana również Organizatorem.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dopisze swój adres e-mail do listy Projektu.
 3. Projekt – projekt Lista Robinsona Fundacji FORCE mający na celu ograniczanie wysyłania niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych w celu marketingu bezpośredniego.
 4. Partner – każda osoba, która zobowiązała się do przestrzegania zasad Projektu, tj. do niekierowania do Użytkowników niezamówionych informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną oraz/lub wiadomości wysyłanych w celach marketingu bezpośredniego.
 5. Serwis – strona internetowa Organizatora zamieszczona w sieci Internet pod adresem www.listarobinsona.pl.
 6. Każdy Użytkownik może dodać swój adres e-mail do listy Projektu. Użytkownik może zgłosić na listę Projektu tylko i wyłącznie swoje adresy e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dodanie adresów i innych danych do listy Projektu.
 7. Użytkownik dodając swój adres e-mail do listy Projektu oświadcza, iż robi to dobrowolnie.
 8. Użytkownikowi za dodanie adresu do listy Projektu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 9. Użytkownik na etapie dopisywania adresu do listy Projektu zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.
 10. Użytkownik dodając adres do listy Projektu jednocześnie wyraża zgodę na udostępnienie odcisku (md5) jego adresu email innym podmiotom i osobom trzecim, jednak na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z listy Projektu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem i obowiązującym prawem.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać do listy Projektu treści naruszających dobra osób trzecich oraz/lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Projekt ma na celu ochronę Użytkowników, którzy nie życzą sobie otrzymywania niezamówionej, adresowanej do nich informacji handlowej oraz/lub widomości wysyłanych w celach marketingu bezpośredniego.
 14. Organizator informuje, iż podanie adresu email Użytkownika celem jego wpisania na listę Projektu ma ten skutek, że Organizator może udostępnić odcisk (md5) tego adresu email Partnerom, w celu niekierowania do Użytkownika adresowanej do niego informacji handlowej oraz/lub wiadomości wysyłanej w celu marketingu bezpośredniego.
 15. Użytkownik może udzielić indywidualnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej (oraz/lub wiadomości wysyłanej w celu marketingu bezpośredniego) od określonej osoby także wtedy, jeżeli wcześniej zgłosił swoje dane na listę Projektu. W takiej sytuacji taka osoba będzie mogła wysyłać do Użytkownika informacje handlowe oraz/lub wiadomości w celu marketingu bezpośredniego.
 16. Użytkownik zobowiązany jest podać do Projektu jedynie swoje dane, zgodne ze stanem rzeczywistym.
 17. Użytkownik może zgłosić przystąpienie do Projektu za pośrednictwem Serwisu.
 18. Użytkownik może zgłosić do listy Projektu dowolną liczbę swoich adresów e-mail.
 19. Informacja o istnieniu Projektu (Lista Robinsona) może być podana do wiadomości publicznej.
 20. Dane Użytkowników nie są podawane do publicznej wiadomości. Są one udostępnianie przez Organizatora wyłącznie Partnerom, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 21. Z chwilą rejestracji, Użytkownik zawiera z Organizatorem umowę o rejestrację danych Użytkownika w bazie danych Organizatora i udostępniania tych danych przez Organizatora Partnerom, którzy zobowiązali się wobec Organizatora do niekierowania do Użytkowników informacji handlowej oraz/lub wiadomości wysyłanych w celu marketingu bezpośredniego.
 22. Użytkownik może odstąpić od umowy o rejestrację danych Użytkownika w bazie danych Organizatora, w terminie czternastu dni od zgłoszenia danych w Projekcie.
 23. Użytkownik może zgłosić Organizatorowi otrzymanie od Partnera informacji handlowej (oraz/lub wiadomości wysyłanej w celu marketingu bezpośredniego) w sytuacji, gdy taką otrzymał, pomimo faktu jego zarejestrowania w Projekcie. Zgłoszenie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected]. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnera. Umowa, ani usługi świadczone przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią umowy o świadczenie przez osoby trzecie.
 24. Rejestracji, tj. wpisania danych na listę Projektu można dokonać za pośrednictwem Serwisu.
 25. Weryfikacji, tj. sprawdzenia, czy i jakie dane są zarejestrowane na liście Projektu można dokonać na zasadach opisanych w Regulaminie Listy Robinsona dla Partnerów.
 26. Poprzez Serwis możliwe jest zarejestrowanie na liście Projektu adresu e-mail. Rejestracja jest możliwa poprzez zgłoszenie danego adresu e-mail do wpisania na listę Projektu oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 27. Celem wyrejestrowania z listy Projektu adresu e-mail należy się skontaktować z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu (zakładka „Kontakt”) oraz/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 28. Partnerem może być każdy podmiot i osoba.
 29. Każdy z Partnerów jest zobowiązany do przestrzegania zasad Projektu opisanych niniejszym regulaminem.
 30. W celu przystąpienia do Projektu w charakterze Partnera, dany podmiot/osoba, winna wejść na stronę Serwisu, kliknąć w zakładkę „Korzystaj”, a następnie zobowiązany jest podać swoje dane (rejestrowe/adresowe, itp.) oraz zaakceptować regulamin dla Partnerów. Organizator po otrzymaniu danego zgłoszenia rejestracyjnego, weryfikuje jego treść, i jeżeli jest ona prawidłowa przyznaje dostęp do listy Projektu. Dostęp przyznawany jest za pośrednictwem wiadomości email – do Partnera przesłana zostanie wiadomość email zawierająca link, za pomocą którego będzie można pobrać plik tekstowy, w którym umieszczone będą odciski (md5) adresów email Użytkowników. Aby sprawdzić czy dany adres jest wpisany na listę Projektu, należy zrobić odcisk MD5 interesującego nas adresu (adres powinien zawierać tylko małe litery), a następnie sprawdzić czy taki ciąg znaków znajduje się w pobranym pliku tekstowym.
 31. Partner przystępując do Projektu zawiera z Organizatorem umowę licencyjną na korzystanie z bazy danych Projektu, na mocy której Partner będzie mógł zweryfikować czy dany adres e-mail został zgłoszony do Projektu. Weryfikacja ma na celu ustalenie czy dana osoba zastrzegła, iż nie chce otrzymywać informacji handlowych oraz/lub wiadomości wysyłanych w celu marketingu bezpośredniego.
 32. Partner może korzystać z danych zebranych w bazie danych Projektu wyłącznie w celu zapewnienia, aby do Użytkowników nie były przesyłane informacje handlowe oraz/lub wiadomości wysyłane w celu marketingu bezpośredniego.
 33. Szczegółowe zasady korzystania przez Partnerów z bazy danych Projektu są określone w Regulaminie Listy Robinsona dla Partnerów.
 34. Wszystkie treści lub materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy graficzne, teksty, układ strony oraz inne elementy jak i sam Serwis są własnością Organizatora, względnie zostały użyte przez Organizatora za zgodą osoby uprawnionej i są prawnie chronione.
 35. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw, w tym w szczególności praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).
 36. Znaki handlowe, znaki towarowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone w Serwisie są prawnie chronione i nie mogą być używane (wykorzystywane) bez uprzedniej zgody podmiotu, któremu przysługują prawa do nich.
 37. Administratorem danych podanych w procesie rejestracji jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Projektu, na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Dane osobowe są również przetwarzane przez Organizatora dla celów technicznych, związanych z obsługą Serwisu.
 38. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 39. Każdy, czyje dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w ramach Projektu lub sprzeciwu wobec przekazywania jego danych do Partnerów. Zbieranie danych Użytkownika przez Organizatora odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 40. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Projektu należy kierować bezpośrednio do Organizatora. Reklamacje dotyczące otrzymania przez Użytkownika informacji handlowej oraz/lub wiadomości wysyłanych w celu marketingu bezpośredniego od Partnera, pomimo figurowania w bazie danych Projektu, będą przekazywane przez Organizatora do Partnera.
 41. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej)
  b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację, w tym w szczególności identyfikację danych, których reklamacja dotyczy, datę i rodzaj otrzymanej wiadomości oraz treść tej wiadomości.
 42. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną, wysyłając wiadomość na adres siedziby Organizatora.
 43. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 44. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na podany w reklamacji adres pocztowy lub adres e-mail.
 45. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych powodów mających na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Projektu, w tym w szczególności zapobiegania nadużyciom. Jednakże zmiana taka nie może naruszać praw nabytych przez Użytkowników ani przepisów obowiązującego prawa.
 46. Każdorazowo, w przypadku planowania zmian w Regulaminie, Organizator powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie w Regulaminie poprzez środek komunikacji, za pomocą którego Uczestnik przystąpił do Projektu oraz poprzez udostępnienie nowego brzmienia Regulaminu na łamach Serwisu i za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.
 47. Powiadomienie o planowanych zmianach do Regulaminu uprawnia Użytkownika do rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. W takiej sytuacji Użytkownik powinien nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od powiadomienia złożyć oświadczenie o chęci rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie do Organizatora pisemnie na adres Organizatora lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia na adres email [email protected].
 48. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.listarobinsona.pl.
 49. Niniejszy regulamin jak i prawa i obowiązki Organizatora oraz Użytkowników wynikające z niniejszego regulaminu podlegają prawu polskiemu.